Witamy na stronie


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO styldziecka.pl


§1.
Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu obsługi zamówień, dostępnego pod adresem www.styldziecka.pl zwanego w dalszej części serwisem.
2. Właścicielem i administratorem serwisu styldziecka.pl jest styldziecka.pl Krzysztof Malinowski, z siedzibą ul Krótkiej 9, 95-010 Stryków, NIP 7331127376, REGON 472941180, WPIS DO EWIDENCJI: ..........................
3. Zamówienia w serwisie można składać poprzez witrynę internetową (www.styldziecka.pl).
4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
6. Zawartość serwisu  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej). Zatem złożenie zamówienia przez klienta w każdej ze wskazanych poniżej form nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu lub uzgodnionych indywidualnie.
7. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Składając zamówienie klient zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących wyłącznie w celu realizacji zamówienia i/lub oceny transakcji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
§2.
Warunki korzystania z serwisu
1. Aby złożyć zamówienie w serwisie należy:
a) dokonać rejestracji (opcjonalnie),
b) zalogować się na utworzone konto (opcjonalnie),
c) złożyć zamówienie w formie e-mail z jednoczesnym zatwierdzeniem ,
d) uregulować płatność w formie przedpłaty lub wyboru płatności przy odbiorze albo z odroczonym terminem płatności, jeżeli tego ostatniego udzielono,
e) przesłać poprawne, zgodne ze specyfikacją, pliki produkcyjne (pliki muszą zostać zaakceptowane przez system weryfikacji plików lub podmiot dokonujący druku).
§3.
Rejestracja
1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w serwisie oraz osoby niezarejestrowane.
2. Aby utworzyć konto w systemie należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY znajdujący się na stronie serwisu. Przy rejestracji użytkownik podaje adres e-mail i hasło oraz inne wymagane dane wskazane w punkcie poniżej. Po utworzeniu konta należy aktywować je, klikając w link w potwierdzeniu rejestracji. Po rejestracji istnieje możliwość zmiany hasła. Aby zalogować się należy podać maila i hasło ustawione przy rejestracji. Zalogowani użytkownicy mają możliwość kupowania w serwisie. Zarejestrowanie w serwisie oznacza akceptację postanowień regulaminu.
3. Warunkiem korzystania z serwisu dla osób niezarejestrowanych jest przesłanie maila z dokładnym określeniem danych identyfikujących wysyłającego: imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania lub adresu prowadzenia działalności gospodarczej albo adresu siedziby, numeru NIP, REGON , numeru PESEL lub KRS lub numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przesłanie maila jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Wysyłający maila może składać zamówienia, jednak mail wymaga weryfikacji ze strony prowadzącego serwis. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych numeru telefonu, umożliwiającego naszym pracownikom weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
§4.
Zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru, zwłaszcza wskazanych w paragrafie 3 pkt 3, akceptacja warunków regulaminu . Serwis ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.
Przesłanie materiałów do druku/projektu oraz zaakceptowanie ewentualnych korekt ze strony prowadzącego serwis lub podmiotów z nim współpracujących oraz uregulowanie kwestii płatności jest niezbędne do realizacji zamówienia.
Pozytywna weryfikacja przesłanych plików lub akceptacja projektu jest równoznaczna z rozpoczęciem procesu produkcyjnego.
Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym) lub osobiście w siedzibie .................................
§5.
Płatności
1. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:
przedpłata – płatność internetowa (PayU)
przedpłata – karta kredytowa
przedpłata – zwykły przelew
płatność przy odbiorze – pobranie
płatność przelewem z odroczonym terminem wskazanym na fakturze o ile takiego udzielił prowadzący serwis – ograniczony zakres.
2. Przy zamówieniach powyżej 2000 zł i wyborze opcji płatności przy odbiorze, serwis ma prawo żądać przedpłaty w wysokości 30% kwoty zamówienia
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki, w przypadku nie podania danych do faktury wystawiony jest paragon.
4. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia do momentu weryfikacji plików.
§7.
Czas realizacji
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Czas realizacji zlecenia jest określony dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.
3. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
4. Czas realizacji rozumiany jest jako czas liczony od pozytywnej weryfikacji plików oraz płatności ( w przypadku przedpłat) do dnia przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej lub w przypadku odbioru osobistego, dnia zawiadomienia klienta o możliwości dokonania odbioru. Termin realizacji może ulec wydłużeniu ze względu na powstanie przeszkód natury technicznej lub innych niezależnych od wykonawcy.
5. Dzień pozytywnej weryfikacji plików i płatności zamówienia jest dniem zerowym.
6. Podany czas realizacji nie obejmuje czasu dostawy.
§8.
Dostawa
1. Możliwe są dwie formy dostawy przedmiotu zamówienia:
wysyłka firmą kurierską
odbiór własny w siedzibie firmy.
2. Przy wyborze formy dostawy firmą kurierską doliczane są koszty związane z tą formą dostawy. Koszt dostawy jest wyceniany indywidualnie.
3. Deklarowane czasy dostawy zależy od firmy kurierskiej.
§9.
Reklamacje
1.Warunkiem przyjęcia reklamacji jest wysłanie pisemnej reklamacji na adres mailowy ......................................... (wpisać jaki) wraz z opisem niezgodności i określeniem zakresu żądania reklamacyjnego, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin liczonych od odebrania zamówionego towaru lub uzyskania przez zamawiającego informacji, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru . Na żądanie Serwisu zamawiający powinien odesłać cały nakład na wskazany adres na koszt zamawiającego, chyba że Strony uzgodniły inaczej. W przypadku nie otrzymania całości nakładu reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni liczony od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o kolorach nie mogą być podstawą reklamacji.
4. Dostarczony do produkcji lub zlecony do wykonania przez Serwis proof cyfrowy może być jedyną podstawą do reklamacji kolorystycznej.
5. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Serwis. Serwis nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac, drukowanych z tego samego wzoru. Różnice kolorystyczne wynikające z ograniczeń jaki narzuca druk offsetowy i cyfrowy nie podlegają reklamacji. Reklamacji nie podlegają też zjawiska prążkowania apli, zalewania znaków poniżej 7 pkt. i nieznaczne ubytki lub naddatki w druku wynikające z przemieszczania się pyłu papierowego.
6. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.
7.Druk wykonywany jest wyłącznie techniką CMYK na arkuszowych maszynach offsetowych i cyfrowych.
8.Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Reklamacja nie obejmuje poprawności tekstów, obiektów OLE oraz jakości i trybu map bitowych. Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek w celu jak najlepszego wykonania powierzonego zlecenia (odsunięcie tekstów od linii cięcia, dołożenie sztucznych spadów itp.) Obiekty umieszczone wewnątrz projektów, powinny być osadzone w sposób umożliwiający obrót całego projektu o 90 lub 180 stopni. Efekty typu cień, soczewka, przejścia tonalne itp. powinny być zamienione na mapy bitowe. W przypadku osadzenia w projekcie obiektów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego. Czarne teksty powinny być zdefiniowane jako 100% K. W przypadku rozbarwień RGB, zostanie wydrukowana jedynie wartość K, jaka zostanie wygenerowana przez naświetlarkę.
9.Zamawiający wyraża zgodę na rastrowanie projektu.
10.Maksymalne sumaryczne nasycenie wszystkich kolorów składowych wynosi 300%. W przypadku, gdy nasycenie kolorów w projekcie będzie większe, reklamacje związane z wadami powstałymi na jego skutek rozpatrywane będą negatywnie.
11. Z uwagi na technologiczne ograniczenia maszyn produkcyjnych dopuszczalne są następujące odchylenia nie podlegające reklamacji:
przy krojeniu arkusza do 2 mm
przy falcowaniu i bigowaniu do 2 mm
przy pasowaniu kolorów do 0,2 mm
12. Reklamacji nie podlegają także inne różnice – ograniczenia wynikające z technologii druku wskazane przez wykonawcę.
13. Ilość materiałów przekazanych zamawiającemu może odbiegać, jednak nie więcej niż o 5%, od globalnej ilości zamówienia, co wynika z faktu, że materiały w drukarni liczone są metodą „pod palec”, co oznacza, że pakowacz odlicza pewną ilość a resztę dokłada partiami o tej samej grubości jak część policzona. Wynika to z faktu, że liczenie inną metodą jest dla drukarni nieopłacalne, gdyż nie posiadają maszyn liczących. Taka różnica nie może być podstawą reklamacji.
14.W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Serwisu za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do zamawiającego w całości zostanie pokryty przez Serwis.
15.Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela (kuriera) firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Serwis. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane
§ 10
Postawienia końcowe
1.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd powszechny.
2.Zamawiający akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
3.Towar opłacony i nieodebrany w terminie 30 dni ulega trwałemu zniszczeniu. Serwis nie ma obowiązku przechowywania go w swoim magazynie.
4.Wszelkie ustalenia między stronami wymagają formy pisemnej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.